Kết quả HANU Test

 
 
Picture of Văn phòng HANU - VU
Kết quả tuyển sinh PG 37 (thi ngày 10/09/2017)
by Văn phòng HANU - VU - Thursday, 5 July 2018, 2:56 PM
 

Quyết định số 2085/QĐ-ĐHHN ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc công nhận kết quả kì thi HANU TEST ngày 10 thang 9 năm 2017, tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh với Đại học Victoria (Australia)