Kết quả HANU Test

Điểm được cập nhật theo nguồn của phòng Đào tạo


DiscussionStarted byRepliesLast post
Kết quả tuyển sinh PG 39 (thi ngày 13/05/2018) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Thu, 5 Jul 2018, 3:06 PM
Kết quả tuyển sinh PG 38 (thi ngày 14/01/2018) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Thu, 5 Jul 2018, 3:06 PM
Kết quả tuyển sinh PG 37 (thi ngày 10/09/2017) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Thu, 5 Jul 2018, 2:56 PM
Kết quả tuyển sinh PG 36 (thi ngày 23/04/2017) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Thu, 5 Jul 2018, 2:27 PM
Kết quả tuyển sinh PG35 (15/01/2017) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Fri, 16 Jun 2017, 10:45 AM
Kết quả tuyển sinh PG34 (11/09/2016) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Fri, 16 Jun 2017, 10:35 AM
Kết quả tuyển sinh PG33 (15/05/2016) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Wed, 12 Oct 2016, 11:13 AM
Kết quả thi HANU Test ngày 09.04.2016 Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Fri, 6 May 2016, 3:09 PM
Kết quả thi HANU Test ngày 30.01.2016 Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Tue, 16 Feb 2016, 2:45 PM
Kết quả tuyển sinh PG32 (17/01/2016) Picture of Văn phòng HANU - VU Văn phòng HANU - VU 0 Tue, 16 Feb 2016, 2:41 PM